Sản phẩm -

Location: No 17,Road 34 ,Phường Bình trị đông B, Quận Bình Tân,Hồ Chí Minh,Việt Nam.

ul.tabs{ margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; } ul.tabs li{ background: none; color: #222; display: inline-block; padding: 10px 15px; cursor: pointer; border-top-right-radius: 5px; border-top-left-radius: 5px; } ul.tabs li.current{ background: #ededed; color: #00a651!important; } ul.tabs li.current a{ text-decoration: none!important; color: #000; font-weight: bold; font-size: 16px; border: none!important; } ul.tabs li a { text-decoration: none!important; border: none!important; background:none!important; } .tab-content{ display: none; background: #ededed; padding: 15px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; } .tab-content.current{ display: inherit; }